අනේක ජා
00:00
00:00
Embed Code (recommended way)
Embed Code (Iframe alternative)
Please login or signup to use this feature.

අනේක ජාති සංසාරං<br />
අනේක ජාති සංසාරං - සද්ධා විස්සං අනිබ්බිසං<br />
ගහකාරකං ගවේසන්තෝ - දුක්ඛා ජාති පුනප්පුනං<br />
ගහකාරක දිට්ඨොසි - පුන ගේහං නකා හසි<br />
සබ්බා තේ ඵාසුකා භග්ගා - ගහකූටං විසංඛිතං<br />
විසංඛාර ගතං චිත්තං - තණ්හා නං ඛය මජ්ඣගා<br />
<br />
<br />
යළි ඉපදීම දුකකි. එහෙයින් මේ පඤ්චස්කන්ධය නමැති ගෙය තනන වඩුවා සොයා ඇවිද්දෙමි. දක්නට නොලැබිණි. දැන් මම ඒ වඩුවා දිටිමි. යළි නුඹට මේ පඤ්චස්කන්ධ ගෙය තනන්නට නොලැබේ. ගෙයි පරාළ බිඳ දැමුවෙමි. කැණිමඬල සුන් කළෙමි. මගේ සිත නිවනට පිවිසිණි. තණ්හාවේ ගෙවීම නමැති රහත් බවට පැමිණියෙමි.

Licence : All Rights Reserved


X