IamIndy`s Uploads

 • TFTblog27-2 ที่มาและแนวทางแก้ปัญหาการศึกษาไทย โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นำเสนอในการปฐมนิเทศอาสาสมัครรุ่นที่ ๗ โดย Teach for Thailand ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ นำเสนอออนไลน์ 1 ชั่วโมง audio part 2
  IamIndy 00:42:56 3 0 Downloads 0 Comments
 • TFTblog27-1 ที่มาและแนวทางแก้ปัญหาการศึกษาไทย โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นำเสนอในการปฐมนิเทศอาสาสมัครรุ่นที่ ๗ โดย Teach for Thailand ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ นำเสนอออนไลน์ 1 ชั่วโมง audio part 1
  IamIndy 00:43:38 3 0 Downloads 0 Comments
 • UGP_28_2 part2 สภามหาวิทยาลัยในบริบทความท้าทายใหม่ โดยศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ใน หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ และ ๑๖ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ audio 3
  IamIndy 00:51:48 4 0 Downloads 0 Comments
 • UGP_28_2part1 สภามหาวิทยาลัยในบริบทความท้าทายใหม่ โดยศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ใน หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ และ ๑๖ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ audio 2
  IamIndy 00:50:41 4 0 Downloads 0 Comments
 • UGP_28_1 สภามหาวิทยาลัยในบริบทความท้าทายใหม่ โดยศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ใน หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ และ ๑๖ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ audio 1
  IamIndy 01:18:22 5 0 Downloads 0 Comments
 • FacofMED2 ความทรงจำระหว่างดำรงตำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มอ. โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช part 2
  IamIndy 01:04:18 9 0 Downloads 0 Comments
 • FacofMED1 ความทรงจำระหว่างดำรงตำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มอ. โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช part 1
  IamIndy 01:04:25 14 0 Downloads 0 Comments
 • Vp-blog29sep “ทำอย่างไรให้การผลิตครูไปสู่เป้าหมาย ไม่ใช่การแข่งขันแย่งชิงผู้เรียน” โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในการประชุมปฏิบัติการสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดย กสศ.
  IamIndy 01:14:51 5 0 Downloads 0 Comments
 • vicharn630825_vp การเตรียมรับ-ปรับตัวของภาควิชาการ-วิจัย เพื่อรองรับ “ความคาดไม่ถึง” ใหม่ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จัดโดย สถาบันคลังสมองฯ
  IamIndy 01:10:47 6 0 Downloads 0 Comments
 • vicharn_630423_2 กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบายด้านการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ใช้ในการเรียนรู้ผ่านสื่อทางไกล ในหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รุ่นที่ 2 จัดโดย สอวช., มจธ. และสถาบันคลังสมองฯ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ audio part 2
  IamIndy 01:00:11 13 0 Downloads 0 Comments
 • show more
IamIndy
 • IamIndy
 • profile viewed 715 times
 • message share profile
Who to Follow
X